التهاب اپاندیس (اپاندیسیت)

اپاندیسیت (التهاب اپاندیس)  یک بیماری است که طی آن آپاندیس ملتهب و پر از چرک می شود. آپاندیس یک کیسه انگشتی شکل است که از روده بزرگ منشعب شده و در سمت راست پایین شکم قرار دارد. برای این ساختار کوچک هیچ گونه کارکرد ضروری شناخته نشده است اما این به آن معنی نیست که […]